מכרזים

יו"ר ועדת מכרזים: מר שמעון סבח, מנהל אדמיניסטרטיבי

במרכז הרפואי צפון (פוריה), פוריה פועלת ועדת מכרזים האחראית להתקשרויות השונות לביצוע רכישות/מכירות או לקבלת שירותים למרכז הרפואי.

הרכב הועדה נקבע עפ"י ההנחיות המחייבות לנושא זה. בדיוניה מסתייעת הועדה בעובדים מקצועיים המומחים בתחומים הנדונים, לפי הצורך.

הועדה פועלת ע"פ חוק חובת מכרזים כאשר בחוק מוגדרים סוגי המרכזים ועלויות ההתקשרויות.


חברי הועדה:
מר שמעון סבח, מנהל אדמיניסטרטיבי - יו"ר הועדה
מר אריאל בן ציון, מנהל מחסן משקי - מזכיר הועדה
עו"ד אלון דר, היועץ המשפטי
מר רמי בן יוסף, מנהל מח' כלכלה ותקציב