חופש המידע

מסירת מידע על פי חוק חופש המידע התשנ"ח-1998

חוק חופש המידע התשנ"ח-1998 נכנס לתוקף במאי 1999, והוא מעגן את זכותו של כל אזרח או תושב לקבל מידע המצוי בידי רשות ציבורית.

החוק קובע כי הכלל הוא שהרשות תיענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס אחר כגון ביטחון המדינה, פרטיותם של אנשים, סודות מסחריים וכו'.

בחינת הבקשה תיעשה במסגרת הזמנים הקבועים בחוק. לפיכך – על הרשות להשיב לפונה תוך שלושים יום אולם – במקרה הצורך – רשאי הממונה או ראש הרשות הציבורית להאריך את זמן המענה לטיפול עד לתשעים יום נוספים.

במקום שבו המידע נוגע לצד שלישי, על הרשות לפנות לאותו גורם ולאפשר לו להתנגד למסירת המידע. פנייה כזו מאריכה את משך הטיפול ב-21 יום נוספים, ואם עמדת הצד השלישי נדחית הוא זכאי לעתור נגד החלטת הרשות הציבורית, והמידע לא יימסר למבקש עד למיצוי זכות זאת.

מידע מפורט על החוק אפשר למצוא באתר היחידה לחופש המידע.

על פי חוק חופש המידע ותקנות חופש המידע (אגרות) התשנ"ט-1999, פנייה לקבלת מידע תטופל לאחר תשלום אגרת בקשה והתחייבות קישור לטופס ההתחייבות של המבקש לשלם על הטיפול בבקשה ובהפקת המידע בעבורו.

המבקש מידע על עצמו וזכויותיו פטור מאגרת בקשה ומאגרת טיפול על שש השעות הראשונות המושקעות בטיפול בבקשתו (התשלום הוא מהשעה השביעית ומעלה). פירוט של סכומי האגרות ניתן למצוא באתר שירות התשלומים הממשלתי.

טרם הגשת הבקשה מומלץ לעיין במדריך להגשת בקשה לפי חוק חופש המידע.


ממונה על העמדת מידע לציבור - עו"ד אלון דר
כתובת מייל:
[email protected]