יחידה לטיפול תומך

טיפול תומך הינו גישה טיפולית כוללנית שמטרתה לשפר את איכות החיים של החולים ובני משפחתם המתמודדים עם מחלה חשוכת מרפא, שלה מאפיינים וקשיים הקשורים למצבי סוף החיים - זאת במטרה להקל על סבלם ובמקרים אחרים למנוע סבל.
חשיבות מרבית ניתנת לאיזון כאבים ולאיזון סימנים אחרים של מצוקה פיזיולוגית, פסיכולוגית, וחברתית, תוך התחשבות ברקע החברתי, התרבותי והדתי של החולה.
מטרת הטיפול התומך לאפשר לכל אדם הנמצא בשלבים מתקדמים של מחלה חשוכת מרפא להמשיך לחיות בכבוד, וליהנות מטיפול מקצועי המתמקד בשיפור איכות החיים, הפחתת הכאב והקלה על המצוקות הפיזיות והנפשיות.
במרכז הרפואי השרות ניתן לכלל האוכלוסייה המאושפזת, ובמסגרת מכון יום אונקולוגי ונפרולוגי.

"הזכות לבחור"
העדפות ובחירות טיפוליות

כל אדם עלול להיקלע למצב בו יזדקק לטיפול רפואי.
כל אדם עלול להיקלע למצב בו לא יוכל לקבל החלטות.
החוק קובע כי לשם מתן טיפול רפואי למטופל יש צורך בקבלת הסכמתו מדעת. ישנם מצבים בהם אדם זקוק לטיפול רפואי, אך נמצא במצב בו אינו מסוגל לתת את הסכמתו מדעת לטיפול בו, כגון דמנציה, חוסר הכרה או מצב פסיכוטי. במצב כזה, יהיה צורך במינוי אפוטרופוס ע"י בית משפט, אלא אם כן דאג המטופל מבעוד מועד לייפוי כח רפואי.
ייפוי כח רפואי: מיופה הכח יכול להיות בן משפחה, חבר קרוב או כל אדם בוגר אחר ( מעל גיל 18) אשר בו בוחר המטופל להפקיד את הסמכות להחליט בענייניו הרפואיים. יש לדעת כי סמכותו של המטופל להחליט בענייני עצמו אינה מתבטלת עם החתימה על טופס ייפוי הכח, אלא ייפוי הכח ייכנס לתוקף אך ורק באם המטופל נקלע למצב בו הוא אינו כשיר להחליט- זאת על פי החלטת רופא/פסיכיאטר. תוקפו של ייפוי הכח הפיך- בהתאם לשינויים במצבו התודעתי של המטופל. ייפוי הכח נועד למטרות טיפול רפואי בלבד, והוא מקנה למיופה הכח את הסמכויות שצויינו. הוא אינו משמש למטרות כספיות למיניהן.
הנחיות רפואיות מקדימות: מאפשרות לאדם להביע את רצונו מראש לגבי טיפול רפואי עתידי בו, באם יהיה נוטה למות ובמצב רפואי שאינו מאפשר לקבל החלטות רפואיות בכוחות עצמו.
כל זאת בהתאם ל:
חוק זכויות החולה ( סעיף 16) קובע כי מטופל רשאי למנות בא כוח מטעמו שיהיה מוסמך להסכים במקומו על קבלת טיפול רפואי. מינוי כזה נעשה באמצעות ייפוי כוח מיוחד לעניין זה.
חוק החולה הנוטה למות תשס"ו- 2005 קובע כי מטפל רשאי למנות מיופה כח מטעמו, שיהיה מוסמך להורות במקומו על הסכמה או הימנעות מקבלת טיפול רפואי באם יהיה נוטה למות, חסר כשירות וסובל סבל משמעותי.

כדאי לדבר לפני משבר
לקבלת מידע בנושא, הדרכה ומילוי הטופס, ניתן לפנות לצוות המטפל במחלקה.


צוות היחידה
מנהל רפואי - ד"ר שרי זיו, מנהלת רפואית של היחידה הפליאטיבית.
אחות היחידה הפליאטיבית - רויטל נווה
עובדת סוציאלית - מיכל מילוא-רוטשילד

צוות רב מקצועי:
פסיכולוג - איתן ארדיטי
דיאטנית - ירדן בלום
פיזיותרפיסטיות - כנרת גבאי ואפרת כץ
מרפאות בעיסוק - רוני צוק-סער ונעמה גרינבאוםדרכי התקשרות עם היחידה:
ניתן ליצור קשר בשעות 07:00 - 16:00 בטלפון 04-6652448
עובדת סוציאלית של היחידה הפליאטיבית (באותן השעות)- 04-6652361