הסדרת חוב למרכז הרפואי

על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי יש להסדיר תשלום בגין ביקורים במיון בין באמצעות טופס התחייבות מקופ"ח ובין באמצעות תשלום ישיר לבית החולים. המצאת התחייבות כאמור הינה עד 120 יום מיום הביקור. לכל חייב נשלחות תזכורות במהלך 120 הימים, בגין חובות אלה, בהתאם לכתובת שמסר לבית החולים ולכתובת המעודכנת במשרד הפנים.

בהתאם לכך, משרד הבריאות נתן הנחיה לא לקבל התחייבויות לאגרות מיון אשר התקבלו מעבר לפרק הזמן של 120 יום כאמור לעיל והמבוטח יצטרך לשלם את חובו לבית החולים באופן פרטי.

במידה והמטופל לא הסדיר את חובו כאמור, תוגש נגדו תביעה על סכום קצוב לפי הוראות סעיף 181א1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967. סכום התביעה יהיה הסכום המלא של הביקור בתוספת אגרת פתיחת תיק, הוצאות משפט, ריביות והצמדה.

לכל בירור בנוגע לחוב אשר טרם נפתח בגינו הליך משפטי ולהסדרת החוב יש לפנות בדחיפות למשרד קבלת חולים בין השעות: 08:00-15:30 בטלפון: 04-6652882/3/5.

לכל בירור בנוגע לחוב אשר הועבר להליך משפטי בהוצאה לפועל יש לפנות לעו"ד דקלה ישכיל ולמחלקת הגביה בטלפונים: 04-6652367/928.